Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Wentoklimat Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, KRS 0001061875, ul. Tęczowa 7, 19-300 Ełk

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy oraz Art.6 ust.1 lit. F RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej.

Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy
jest dochodzenie i obrona roszczeń oraz przeciwdziałanie oszustwom.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
tylko na podstawie przepisów prawa, kontrahenci administratora oraz podmioty przetwarzające.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 10 lat od momentu ustania przewarzania w ramach zawartej umowy
na potrzeby analityki i planowania biznesowego.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Klauzula informacyjna dla pracowników, współpracowników i podwykonawców klienta

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Jankowski – Wentoklimat Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, KRS 0001061875, ul. Tęczowa 7, 19-300 Ełk

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w trakcie zawieranych umów z kontrahentami administratora będą przetwarzane
w celu zarządzania realizacją umów biznesowych, analityką biznesową oraz w celu obrony lub dochodzenia praw lub roszczeń na podstawie Art.6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej.

Źródłem danych są: umowy na realizację  usług, umowy gwarancyjne i serwisowe.

Kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe tj. dane identyfikacyjne, kontaktowe i adresowe.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
tylko na podstawie przepisów prawa, kontrahenci administratora oraz podmioty przetwarzające.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 10 lat od momentu ustania przewarzania w ramach zawartej umowy
na potrzeby analityki i planowania biznesowego.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

 1. Nie łączymy danych statystycznych z jakimikolwiek bazami danych zawierających dane osobowe.

 2. W celu lepszego dostosowywania treści i struktury Serwisu używamy, podobnie jak wielu innych, mechanizmu cookies.
  Informacje, które gromadzimy za pomocą cookies to np.: adres IP (Internet Protocol) używany przy łączeniu się Państwa komputera
  z internetem, dane dotyczące przeglądarki oraz systemu, z którego Państwo korzystają.
  Informacje te są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe.
  Mając dostęp do Internetu mogą Państwo skorzystać z serwisów pozwalających na wyłączenie Cookies.
  Tak zbierane informacje będą wykorzystywane w sposób nie naruszający prawa do prywatności.

 3. Przekazane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych serwisu, dane osobowe ( w tym adresy pocztowe,
  numery telefonów i e-mail) są przez nas gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu:
  * udzielania odpowiedzi na zadawane pytania,
  * przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością naszej firmy.